نحوه پرداخت هزینه تعیین سطح

سامانه اینترنتی کانون زبان ایران :  www.ilireg.ir