مرکز آموزشی آزادگان

ساعت کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت ۱۶ الی۲۰
کد شهر: ۰۴۴
تلفن: ۳۳۴۴۳۶۴۰
آدرس: بلوار آزادگان
مقطع سنی و جنسیت: کودک و نوجوان، خواهر