برنامه دوره تک پودمان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

 

روز و ساعت تشکیل کلاس نام درس

شنبه

۱۶:۱۵- ۱۴:۴۵

نگارش پیشرفته

شنبه

۱۸:۰۰- ۱۶:۳۰

روش تدریس

شنبه

۱۹:۴۵- ۱۸:۱۵

مدیریت کلاس

یکشنبه

۱۱:۱۵- ۹:۴۵

تدریس مهارتها

یکشنبه

۱۳- ۱۱:۳۰

اقدام پژوهی

 

برنامه دوره تک پودمان تکمیلی تربیت مدرس – نیمسال اول ۹۴-۹۳

 برنامه دوره تک پودمان تکمیلی تربیت مدرس زبان انگلیسی (بین دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد) نیمسال اول ۹۴-۹۳ به شرح زیر برگزار می گردد.

ادامه خواندن برنامه دوره تک پودمان تکمیلی تربیت مدرس – نیمسال اول ۹۴-۹۳