اطلاعیه واریز اینترنتی شهریه تابستان 97

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم تابستان 97 در مرحله دوم از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/04/02 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 97/04/05 فعال می باشد.

آدرس سایت: www.ilireg.ir

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه ترم تابستان 97

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم تابستان 97 از روز شنبه مورخ 97/03/12 ساعت 10 صبح لغایت روز یکشنبه مورخ 97/03/27 تا ساعت 16 فعال            می باشد.

 سایت اینترنتی:www.ilireg.ir

اطلاعیه مرحله دوم واریز اینترنتی شهریه ترم بهار 97

قابل توجه زبان آموزان محترم:

سایت واریز اینترنتی شهریه در مرحله دوم از ساعت 12 روز جمعه مورخ 96/12/18 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 فعال می باشد.

آدرس سایت اینترنتی: www.ilireg.ir