جلسه ملاقات با والدین

قابل توجه والدین گرامی

جلسه ملاقات والدین با مدرسین روزهای یکشنبه  
سه شنبه در روزپنجشنبه مورخ 96/11/12 برگزار میشود.
ومدرسین به شرح زیر :
1- خانم موحد ازساعت 9الی 11
2-خانم شکاری از ساعت 9 الی 11
3- خانم نجاتی از ساعت9الی 11
4- خانم زکی زاده از ساعت 8:30الی 10:30
5-خانم دولت آبادی ازساعت 10:15الی12:15
6- خانم اسماعیلی از ساعت 8:30 الی 10:30وجلسه آقای موسویان روزهای شنبه-چهارشنبه از ساعت 9 الی 11برگزار میشود.

جلسه ملاقات والدین

قابل توجه والدین گرامی:

جلسه ملاقات والدین با مدرسین 
روزهای شنبه - چهارشنبه  96/11/07به غیر از آقای موسویان 
روزهای یکشنبه - سه شنبه 96/11/08
روزهای دوشنبه - پنجشنبه 96/11/09
جلسه والدین آقای موسویان روز دوشنبه مورخ96/11/09 برگزار می شود.

تعطیلی های پیش بینی نشده

قابل توجه والدین گرامی:

به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران بنا به بخشنامه جدیدی که از سوی کانون زبان ایران اعلام گردیده است مقرر شد هرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهد شد.
در غیر اینصورت زبان آموزان می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند .بنابراین تعطیلی مدارس ویا مواردی اضافه بر تقویم ترمی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز نمی گردد.