بایگانی دسته: نام نویسی

زمانبندی ورود به سایت انتخاب کلاس(حفظ روزوساعت)

قابل توجه والدین گرامی:

سایت کانون زبان ایران جهت تعیین کلاس ها جهت حفظ روزوساعت به شرح زیر می باشد:
روزهای دوشنبه – پنجشنبه زمان شروع ثبت نام سه شنبه 96/12/15 ساعت 11 صبح  زمان پایان ثبت نام یکشنبه 96/12/20 ساعت 8 صبح
روزهای یکشنبه – سه شنبه زمان شروع ثبت نام چهارشنبه 96/12/16 ساعت 11 صبح زمان پایان ثبت نام یکشنبه 96/12/20 ساعت 8 صبح
روزهای شنبه – چهارشنبه زمان شروع ثبت نام پنجشنبه 96/12/17 ساعت 11 صبح زمان پایان ثبت نام یکشنبه 96/12/20 ساعت 8 صبح