بایگانی دسته: سایر نوشته ها

جبرانی روزهای فرد خانم موحد

قابل توجه والدین گرامی:
کلاس جبرانی روزهای یکشنبه - سه شنبه خانم موحد در روز پنجشنبه مورخ 97/05/18 و 97/05/25 برگزار می شود.
ساعت 16:15 - 14:45 در ساعت برگزاری 10:30 - 9 
وساعت 18- 16:30 در ساعت برگزاری 12:15-10:45

وساعت 19:45-18:15  درساعت 14- 12:30برگزار می شود.

امتحان میان ترم گروه کودک

قایل توجه والدین گرامی:
امتحان میان ترم در همان ساعت کلاسی برگزار می گردد و زبان آموزان در تمام مدت در کلاس حضور خواهند داشت وکلاس زودتر تعطیل نمی گردد.
و امتحان روزهای شنبه- چهارشنبه در روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 و روزیکشنبه - سه شنبه در روز یکشنبه 97/05/14 برگزار میشود.