بایگانی دسته: سایر نوشته ها

جبرانی روزهای فرد خانم موحد

قابل توجه والدین گرامی:
کلاس جبرانی روزهای یکشنبه - سه شنبه خانم موحد در روز پنجشنبه مورخ 97/05/18 و 97/05/25 برگزار می شود.
ساعت 16:15 - 14:45 در ساعت برگزاری 10:30 - 9 
وساعت 18- 16:30 در ساعت برگزاری 12:15-10:45

وساعت 19:45-18:15  درساعت 14- 12:30برگزار می شود.

امتحان میان ترم گروه کودک

قایل توجه والدین گرامی:
امتحان میان ترم در همان ساعت کلاسی برگزار می گردد و زبان آموزان در تمام مدت در کلاس حضور خواهند داشت وکلاس زودتر تعطیل نمی گردد.
و امتحان روزهای شنبه- چهارشنبه در روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 و روزیکشنبه - سه شنبه در روز یکشنبه 97/05/14 برگزار میشود.

جلسه والدین گروه کودکان

قابل توجه والدین گرامی:
جلسه والدین روزهای شنبه - چهارشنبه در روز شنبه مورخ 97/05/13 و روزهای یکشنبه - سه شنبه در روز سه شنبه مورخ 97/05/16 برگزار میشود.
جلسه اولیاء برای ملاقات والدین با مدرس دریافت کارنامه و اطلاع از وضعیت درسی فرزندتان می باشد . حضور یکی از والدین دراین جلسه الزامیست. وروز ملاقات با اولیاء زبان آموزان کلاس آموزشی ندارند.
لطفا زبان آموزان را همراه خود نیاورید.

کلاس جبرانی روزهای فرد خانم اسماعیلی وخانم نجاتی

قابل توجه والدین گرامی:
کلاس جبرانی روزهای یکشنبه و سه شنبه خانم اسماعیلی و خانم نجاتی که قبلا کنسل کرده بودن در روز پنجشنبه مورخ 97/05/04 برگزار وساعت آن به شرح زیر میباشد:ساعت 16:15-14:45     ساعت: 10:30-9 ساعت 18-16:30        ساعت: 12:15-10:45 ساعت 19:45-18:15    ساعت: 14-12:30 برگزار می شود.