Quiz2گروه نوجوانان

قابل توجه والدین گرامی:

Quiz 2 گروه نوجوانان :

روزهای شنبه – چهارشنبه در روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 ودوشنبه – پنجشنبه در روز پنجشنبه  مورخ 97/09/08 ویکشنبه – سه شنبه در روز یکشنبه مورخ  97/09/11برگزار می گردد.