جلسه ملاقات باوالدین گروه کودکان ترم پاییز97

قابل توجه والدین گرامی:
جلسه والدین :روزهای (زوج) در روز چهارشنبه مورخ   97/08/09 و روزهای دوشنبه -پنجشنبه در روز پنجشنبه مورخ 97/08/10 و روزهای (فرد) در روز یکشنبه مورخ97/08/13  برگزار میگردد.
جلسه اولیاء برای ملاقات والدین با مدرس دریافت کارنامه واطلاع از وضعیت درسی فرزندتان می باشد. حضور یکی از والدین در این جلسه الزامیست وروز ملاقات با اولیاءزبان آموزان کلاس آموزشی ندارند.لطفا زبان آموزان را همراه خود نیاورید.