امتحان Quiz1نوجوانان

قابل توجه والدین گرامی:
آزمون Quiz1نوجوانان روزهای( فرد )سه شنبه مورخ 97/08/01و روزهای (زوج) چهارشنبه مورخ 97/08/02 وروزهای دوشنبه - پنجشنبه در روز پنجشنبه مورخ 97/08/03برگزار میشود.