امتحان میان ترم کودکان ترم پاییز97

قابل توجه والدین گرامی:
امتحان میان ترم  گروه کودکان :روزهای (زوج)در روز شنبه مورخ 97/08/05 و روزهای ( فرد) یکشنبه مورخ 97/08/06  وروزهای دوشنبه - پنجشنبه در روز دوشنبه مورخ 97/08/07 برگزار میگردد.