امتحان میان ترم گروه کودک

قایل توجه والدین گرامی:
امتحان میان ترم در همان ساعت کلاسی برگزار می گردد و زبان آموزان در تمام مدت در کلاس حضور خواهند داشت وکلاس زودتر تعطیل نمی گردد.
و امتحان روزهای شنبه- چهارشنبه در روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 و روزیکشنبه - سه شنبه در روز یکشنبه 97/05/14 برگزار میشود.