کلاس جبرانی روزهای فرد خانم اسماعیلی وخانم نجاتی

قابل توجه والدین گرامی:
کلاس جبرانی روزهای یکشنبه و سه شنبه خانم اسماعیلی و خانم نجاتی که قبلا کنسل کرده بودن در روز پنجشنبه مورخ 97/05/04 برگزار وساعت آن به شرح زیر میباشد:ساعت 16:15-14:45     ساعت: 10:30-9 ساعت 18-16:30        ساعت: 12:15-10:45 ساعت 19:45-18:15    ساعت: 14-12:30 برگزار می شود.