زمانبندی ورود به سایت انتخاب کلاس(حفظ روزوساعت)

قابل توجه والدین گرامی:

سایت کانون زبان ایران جهت تعیین کلاس ها جهت حفظ روزوساعت به شرح زیر می باشد:
روزهای دوشنبه – پنجشنبه زمان شروع ثبت نام سه شنبه 96/12/15 ساعت 11 صبح  زمان پایان ثبت نام یکشنبه 96/12/20 ساعت 8 صبح
روزهای یکشنبه – سه شنبه زمان شروع ثبت نام چهارشنبه 96/12/16 ساعت 11 صبح زمان پایان ثبت نام یکشنبه 96/12/20 ساعت 8 صبح
روزهای شنبه – چهارشنبه زمان شروع ثبت نام پنجشنبه 96/12/17 ساعت 11 صبح زمان پایان ثبت نام یکشنبه 96/12/20 ساعت 8 صبح

 

جلسه ملاقات با والدین

قابل توجه والدین گرامی

جلسه ملاقات والدین با مدرسین روزهای یکشنبه  
سه شنبه در روزپنجشنبه مورخ 96/11/12 برگزار میشود.
ومدرسین به شرح زیر :
1- خانم موحد ازساعت 9الی 11
2-خانم شکاری از ساعت 9 الی 11
3- خانم نجاتی از ساعت9الی 11
4- خانم زکی زاده از ساعت 8:30الی 10:30
5-خانم دولت آبادی ازساعت 10:15الی12:15
6- خانم اسماعیلی از ساعت 8:30 الی 10:30وجلسه آقای موسویان روزهای شنبه-چهارشنبه از ساعت 9 الی 11برگزار میشود.