همه‌ی نوشته‌های مرکز آموزشی تهران پارس کودکان

کلاسهایی که در این مرکز تشکیل می گردد به شرح زیر می باشد: کلاسهای انگلیسی کودک دختر و پسر( پایان کلاس اول تا پایان کلاس چهارم ابتدائی) کلاسهای انگلیسی نوجوان دختر ( پایان کلاس چهارم تا پایان کلاس هفتم ) کلاسهای فرانسه کودک دختر و پسر( پایان کلاس اول تا پایان کلاس چهارم ابتدائی)