پرداخت اینترنتی شهریه تابستان

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد

بازه زمانی اول:از ساعت10 صبح روز شنبه 97/03/12 لغایت ساعت24 روزسه شنبه 97/03/21
بدهی است زبان زبان آموزانی که دربازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و
می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت
مراجعه نمایند

شروع پرداخت اینترنتی ترم بهار97

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد
بازه زمانی اول : از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/02 لغایت ساعت 24روزچهارشنبه مورخ96/12/9
با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان توصیه می شود که حتما دربازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد ومی بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.