اطلاعیه

تمامی زبان آموزان عزيزي كه به هر دليل آزمون خود را تا روز جمعه ۱۷ اسفند با موفقيت به پايان نرسانده اند و نمرات مورد انتظار خود را کسب نکرده اند، مي توانند تا تاريخ ٢٤ اسفند ٩٧ با مراجعه به صفحه آزمون خود نسبت به انجام مجدد آزمون اقدام نمايند.
زبان آموزاني كه با موفقيت آزمون داده اند و نمره ي خود را مشاهده کرده اند و از آن رضایت دارند، نیاز به مراجعه به سايت و آزمون مجدد ندارند و همان نمره برای ایشان ثبت خواهد شد.
نمره نهایی زبان آموزان در تاریخ 97/12/25 روی سایت www.ilireg.ir قرار میگیرد.