زبان ها

کانون زبان ایران شعبه وصال در زبان های زیر زبان آموز می پذیرد:

انگلیسی

روسی

فرانسه

آلمانی

عربی

اسپانیایی