نحوه گزارش تحصیلی به والدین در سطوح نوجوانان

بدینوسیله به اطلاع اولیاء زبان آموزان میرساند ، هر ترم فقط در زمان کوئیز یک ( جلسه هشتم(Reach) و نهم(Start،Run،Race) ) از طریق برگه های گزارش تحصیلی به والدین که در اختیار زبان آموزان قرار داده می شود ، وضعیت تحصیلی زبان آموزان را به اطلاع اولیاء محترم می رساند که پس از مشاهده و تایید و امضاء والدین ،  از طریق زبان آموز به مرکز عودت داده می شود . ضمنا اولیاء زبان آموزان می توانند در طول ترم با مراجعه به دفتر آموش پس از هماهنگی با استاد مربوطه دیدارو از وضعیت تحصیلی فرزند خود مطلع گردند . همچنین در پایان هر ترم “روز مشاوره و بازخورد” ملاقات با اساتید را جهت رفع نواقص تحصیلی خواهیم داشت.