مقررات آموزشی(کلی)

قوانین آموزشی کانون زبان ایران

۱ – مرخصی یا وقفه تحصیلی در بخش بزرگسالان تا قبل از سطح EL 3  امکان پذیر

نمی باشد و زبان آموزان بعد از قبولی در سطح فوق می توانند از یک ترم مرخصی

استفاده نمایند .

۲ – مرخصی در بخش نوجوانان فقط در آخر هر مقطع به شرط قبولی امکان پذیر

می باشد . پایان مقاطع RUN 4 – RACE 4 – REACH 4

۳ – طبق قوانین کانون زبان ایران تعداد غیبت مجاز زبان آموزان در طول یک ترم

چهار جلسه می باشد .

۴ – تعداد جلسات آموزشی در طول یک ترم تحصیلی ۲۱ جلسه بوده که ۲۰

جلسه کلاسی و جلسه آخر امتحان فاینال می باشد .

۵ نمره قبولی زبان آموزان در تمامی سطوح نوجوان و بزرگسال ۷۵ از ۱۰۰

می باشد مشروط بر آنکه زبان آموز در پایان ترم در آزمون کتبی حداقل نمره

۶۰ را کسب نماید .