ثبت نام ترم جدید چگونه و در چه زمانی انجام می گردد؟

پاسخ  :   آدرس سایت ثبت نام   www.ilireg.ir

واریز شهریه : معمولا از ابتدای آخرین ماه آموزشی ترم تا معمولا دو روز قبل از شروع فاینال در سایت فوق ” قسمت واریز شهریه ” انجام می گردد.

حفظ روز و ساعت  :  زبان آموزان می توانند روز بعد از آزمون فاینال روز و ساعت انتخابی در ترم سپری شده را برای ترم جدید ثبت نمایند.

شروع ثبت نام های اینترنتی : طبق جدول زمانبندی منتشر شده از طرف مرکز به تفکیک سطوح قابل انجام خواهد بود .