بعد از هر جلسه غیبت چگونه از امور آموزشی انجام شده در کلاس اطلاع یابم ؟

زبان آموزان موظف هستند بعد از هر جلسه غیبت جهت اطلاع از اخبار مرکز و کلاس های جبرانی احتمالی به وبلاگ مراجعه نمایند . ضمنا با تعدادی از زبان آموزان کلاس خودشان در ارتباط باشند و تکالیف و امور آموزشی انجام شده را پیگیری نمایند .