“اصلاحیه تقویم ترم زمستان 97″(آزمون Quizبخش نوجوانان حذف گردید.)

با احترام وآرزوی توفیق،به اطلاع زبان آموزان وخانواده های محترم می رساند:درراستای سیاست های کلی نظام درحوزه آموزشی مبنی برکاهش استرس زبان آموزان وخانواده ها وتاکید برارزشیابی کیفی طول دوره،مقررگردیدآزمون Quizگروه نوجوانان از ترم زمستان 97حذف وامتیازآن به فعالیت های کلاسی اختصاص یابد،ومدرسان محترم درساعت مقررجهت آزمون Quiz،نسبت به انجام فعالیت کلاسی مرتبط اقدام نمایند.

“با توجه به نوار ابزار بالا ویا علامت مربع سه خط(منو) درتلفن همراه به اطلاعات دسترسی داشته باشید”

توجه:چنانچه کاربری از تلفن همراه جهت مشاهده سایت بهره می برد با توجه به علامت مربع که بصورت شکل زیرمی باشداطلاعات کنسلی وجبرانی و…قابل دسترس ایشان خواهد بود.واگر ازسیستم خانگی (کامپیوتر ویالب تاب)بهره می برید به عنوان مثال با انتخاب از نوار ابزار بالا مثلا اطلاعیه های کنسلی وجبرانی کلاس ها نسبت به کلاس های کنسل شده مدرس خود اطمینان پیدا می کنید.