آشنایی با بخش بزرگسال

مواد آموزشی و کمک آموزشی

  • کتاب Reflets  جلد یک و دو برای سطوح آموزشی NEP و NES و متوسطه NIP و NIS
  • کتاب Noovel Ѐdito برای سطوح آموزشی پیشرفته NA1، NA2، NA3، NA4
  • کتاب Littérama XXe   جهت کلاسهای ادبیات قرن بیستم  (Module 1- Module2)
  • کتاب Expression orale و Comprénension orale در سطوح N1، N2، N3 به علاوه کتاب Conversation Pratique برای کلاس های مکالمه : ECO

سطوح آموزشی
درحال حاضر متد Reflets با سطح‌های NIS, NIP, NES,NEP (مقدماتی و متوسطه) تدریس می‌شود که این سطوح با دو جلد کتاب این متد به اتمام خواهد رسید.
 سطوح و علامت اختصاری آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

دوره‌های مقدماتی

       

 دوره‌های متوسطه

 دوره‌های پیشرفته

نحوه ارزیابی و سنجش
در هر مقطع درسی(سطح) یک امتحان تستی در آخر ترم انجام می گیرد که ۴۰٪ کل نمره ترم را شامل می شود و ۶۰٪ مابقی نمرات کار کلاسی است.
نمره قبولی در امتحان پایان ترم ۷۰ از روی ۱۰۰ می باشد مشروط به اینکه نمره کسب شده در امتحان کتبی پایان ترم حداقل ۶۰ از ۱۰۰ باشد. به جز امتحان آخر ترم کنترل شفاهی و کنترل کتبی نیزانجام می پذیرد که نمرات آن با نمرات کار کلاسی منظور می گردد.

دوره و تعداد جلسات:
دوره عادی:

  • دو روز در هفته (مجموعا” ۵/۳ ساعت)، مدت هر دوره ۲ ماه و نیم

کلاس های یک روز در هفته:

      این کلاس ها به صورت یک جلسه در هفته از ساعت ۸ تا ۱۲ و یا ۱۴ تا ۱۸ و یا ۱۶ تا ۲۰ در روزهای دوشنبه یا پنجشنبه تشکیل می شود.