آشنایی با دوره مکالمه بزرگسال

 (۱-۹)Conversation Courses

هدف دوره

هدف از تشکیل این کلاسها فراهم ساختن موقعیتی مناسب برای زبان آموزانی است که می خواهند زبان انگلیسی را صرفاً جهت رفع نیازهای اولیه محاوره ای فرا گیرند. این کلاسها فارغ از هر گونه مباحث پیچیده دستوری به تقویت مهارتهای گفتاری- شنیداری زبان آموزان پرداخته و آنها را جهت برقراری ارتباط موثر به زبان مقصد آماده می سازد.

مخاطبان

مخاطبان این کلاسها افرادی هستند که به لحاظ شرایط سنی مایل به شرکت در کلاسهای عادی کانون زبان نیستند و باید سنشان ۱۸ سال تمام و حداقل دیپلم متوسطه داشته باشند.

ساعات آموزشی و طول دوره

تعداد سطوح : ۹سطح ، CC1-CC9

طول کل دوره: ۲ سال و سه ماه ،

طول هر جلسه: ۱۰۵ دقیقه ،

تعداد جلسات در ترم: ۲۱ جلسه

مواد آموزشی:

مجموعه کتابهای  Expressways شامل ۴ جلد

رویکرد آموزشی دوره

تأکید دوره بر مهارتهای شنیداری و گفتاری است. مهارت خواندن به عنوان اولویت بعدی مورد توجه می باشد. با توجه به اهداف و مخاطبین دوره، رویکرد آموزشی دوره در جهت ایجاد و تقویت توانایی های اولیه برای برقراری ارتباط شفاهی است. روش یادگیری مبنی بر حفظ کردن جملات، انجام تمرینات مکانیکی و تجزیه و تحلیل مباحث دستوری برای آنان مناسب نیست. این گروه از زبان آموزان علاقه مند به یادگیری زبان در محیطی آرام و به دور از دغدغه های انجام تکلیف، حفظ کردن دیالوگ و امتحانات سنگین و دشوار می باشد.         

نظام ارزشیابی:

ارزشیابی مستمر شامل فعالیت های کلاسی ۶۰% و آزمون کتبی پایان ترم ۴۰% از نمره کل می باشد.