آدرس و شماره تلفن جدید مرکز نور

   آدرس و شماره تلفن جدید مرکز آموزشی نور از تاریخ 9 تیر:
بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پمپ گاز ، به طرف اشرفی اصفهانی، روبه روی مسجد باقر العلوم (ع)، مجتمع آموزشی غیر دولتی گلها، کانون زبان ایران مرکز نور
شماره تماس:  44209629