اطلاعیه جبرانی کلاسهای روزهای شنبه وچهارشنبه

به اطلاع اولیا محترم وزبان آموزان عزیز میرساند  روز جمعه مورخه97/02/28 جبرانی کلیه کلاسهای روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد که طبق ساعات اعلام شده توسط مدرس و مرکز آموزشی برگزار خواهد شد و عدم حضور غیبت محسوب خواهد شد.

اطلاعیه جبرانی زبان آموزان روزهای شنبه و چهارشنبه

به اطلاع اولیا محترم وزبان آموزان عزیز میرساند  روز جمعه مورخه97/01/31 جبرانی کلیه کلاسهای روزهای شنبه و چهارشنبه میباشد که طبق ساعات اعلام شده توسط مدرس و مرکز آموزشی برگزار خواهد شد و عدم حضور غیبت محسوب خواهد شد.