ثبت نام بهار97

ثبت نام حفظ روز و ساعت

کلیه سطوح

زمان شروع

زمان پایان

روزهای دوشنبه – پنجشنبه
سه شنبه 96/12/15  ساعت 11
یکشنبه  96/12/20  ساعت 8 صبح
روزهای یکشنبه – سه شنبه
چهار شنبه 96/12/16  ساعت 11
یکشنبه  96/12/20  ساعت 8 صبح
روزهای شنبه – چهارشنبه
پنج شنبه 96/12/17  ساعت 11
یکشنبه  96/12/20  ساعت 8 صبح

 

ثبت نام تغییر روز و ساعت   و   زبان آموزان جدید

کلیه سطوح

زمان شروع

زمان پایان

Basic
یک شنبه 20/12/20  ساعت  12
جمعه  25/12/96  ساعت  12
Pre Intermediate
یک شنبه 96/12/20  ساعت  14
جمعه  96/12/25  ساعت  12
High – Advanced – CC
یک شنبه 96/12/20  ساعت  16
جمعه  96/12/25  ساعت  12
Elementary
دوشنبه 96/12/21  ساعت  12
جمعه  96/12/25  ساعت  12
Intermediate
دوشنبه 96/12/21  ساعت  14
جمعه  96/12/25  ساعت  12

 

پرداخت شهریه ترم بهار 97

واریـز شهـریه اینترنتی ترم بهـار 97

زبان آموزان گرامی جهت پرداخت شهریه فقط بصورت اینترنتی به سایت www.ilireg.ir مراجعه و در مدت زمان زیر برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند:


( از ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ  96/12/02  لغایت ساعت 16 روز شنبه 96/12/12 )نکته ی مهم : زبان آموزانی که در تاریخ فوق نسبت به پرداخت شهریه اینترنتی اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت در ترم  بهار  97  را از دست خواهند داد .


    مبلـغ   شهـریه    210000 تومان

 

شرایط مهمان شدن در مراکز دیگر

 

زبان آموزان میتوانند در طول ترم، حداکثر 4 جلسه متوالی و یا دو جلسه غیر متوالی (4 جلسه به یک مرکز و یا دو مرتبه هرکدام 2 جلسه به دو مرکز) در شهر دیگر که کانون زبان وجود داشته باشد، به صورت مهمان شرکت نمایند.زبان آموزان همچنین میتوانند جهت امتحان فاینال نیز ، در شهر دیگر مهمان شوند.

مراحلی که زبان آموزان بایستی به ترتیب انجام دهند:

1-زبان آموزان متقاضی مهمان به شهرهای دیگر ، بایستی با مرکز مقصد تماس گرفته و روز و ساعت کلاس را از مرکز مقصد سوال نمایند.

2-پرداخت هزینه مهمان با وارد شدن به سایت www.ilireg.ir قسمت “پرداخت شهریه اینترنتی”

(هزینه مهمان، قابل برگشت نمی باشد)

3- مراجعه به  امور زبان آموزان مبداُ جهت فرستادن نامه مهمان به صورت اینترنتی

تذکرمهم:

درصورتی که در مرکز مبداٌ ، به هر دلیل ،کلاس تشکیل نشود، مسئولیت آن به عهده کانون زبان مبداٌ نمی باشد.

شماره تلفن و آدرس مراکز در وب سایت رسمی کانون زبان به آدرس www.ili.ir  قسمت مراکز آموزشی موجود می باشد.