کلاس های مرکز سبزوار در ترم پائیز

کلاس کودکان پسر (Primer1) : شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 15:00 تا 16:30 (مدرس : سرکارخانم جراحی)

کلاس نوجوانان پسر (Start) : شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:30 تا 18:00 (مدرس : سرکارخانم جراحی)

کلاس بزرگسالان خواهر (Basic1) : یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 18:00 تا 19:45 (مدرس : سرکار خانم شفاطلب)