آغاز پرداخت شهریه الکترونیکی ترم زمستان ۹۳

برای ثبت نام ترم زمستان ۹۳ کلیه پرداختهای شهریه از طریق اینترنت در سایت         www.ilireg.ir با استفاده از کارتهای شتاب صورت می پذیرد.

تاریخ شروع واریز شهریه: از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹۳/۰۹/۰۵ می باشد و مهلت پایانی واریز شهریه: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۳/۰۹/۱۷ می باشد.

زبان آموزان توجه نمایند اگر در بازه زمانی مقرر اقدام به واریز شهریه ننمایند امکان حفظ روز و ساعت کلاس خود را از دست خواهند داد و باید با تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب نمایند.

ادامه خواندن آغاز پرداخت شهریه الکترونیکی ترم زمستان ۹۳