برنامه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه پاییز۹۶

موارد قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی          می باشد :

۱-جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:

۲–بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز شنبه ۹۶/۰۶/۰۴  لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
۳-بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۶ روزشنبه۹۶/۰۶/۲۵  لغایت ساعت ۱۲ روز شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایتwww.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

ادامه خواندن برنامه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه پاییز۹۶

پرداخت اینترنتی شهریه تابستان ۹۶

موارد قابل توجه زبان آموزان :

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی          می باشد :

۱-جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:

۲–بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز شنبه ۹۶/۰۳/۰۶  لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
۳-بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه۹۶/۰۴/۰۱  لغایت ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

ادامه خواندن پرداخت اینترنتی شهریه تابستان ۹۶