آزمون تعیین سطح


آزمون تعیین سطح این مرکز درتاریخ 1397/03/10راس ساعت 12برگزار میگردد خواهشمند است جهت ثبت نام به دفتر آموزش مراجعه گردد 

******به همراه داشتن مداد و پاک کن روز جلسه امتحان الزامی ست

******لطفا روز جلسه امتحان تلفن همراه خود را خاموش کنید

******امتحان شامل دو بخش کتبی و شفاهی می باشد