بایگانی دسته: مدرك

مدرک

زبان آموزان ذیل جهت گرفتن مدرک درخواستی خود به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

۱- طناز بهجتی اردکانی مدرک Pre Intermediate
۲- علی باریکزهی مدرک Pre Intermediate
۳- ریحانه دهقانی احمدآباد مدرک Race
ضمناً ، زبان آموزانیکه درخواست مدرک مقطع دارند می توانند به سربرگ بالای وبسایت گزینه صدورمدرک مراجعه نمایند.

مدرک ۵

زبان آموزان ذیل جهت گرفتن مدرک درخواستی خود به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

  1. فریبا باقرزاده مدرک Race
  2. سارا برزگر مدرک Race
  3. فاطمه پور شاکر مدرک Basic
  4. زهرا دهقانپور مدرک Elementary
  5. الهام فلاحیان مدرک Intermediate
ضمناً ، زبان آموزانیکه درخواست مدرک مقطع دارند می توانند به سربرگ بالای وبسایت گزینه صدورمدرک مراجعه نمایند.

مدرک ۴

زبان آموزان ذیل جهت گرفتن مدرک درخواستی خود به دفتر آموزش مراجعه نمایند.
  1. بیتا قاسمی مدرک Reach
  2. پریسا وثوقی مدرک Pre
ضمناً ، زبان آموزانیکه درخواست مدرک مقطع دارند می توانند به سربرگ بالای وبسایت گزینه صدورمدرک مراجعه نمایند.

مدرک ۳

زبان آموزان ذیل جهت گرفتن مدرک درخواستی خود به دفتر آموزش مراجعه نمایند.
  1. پریسا احمدی بفرویی مدرک Race
  2. مبینا احمدی بفرویی مدرک Race
ضمناً ، زبان آموزانیکه درخواست مدرک مقطع دارند می توانند به سربرگ بالای وبسایت گزینه صدورمدرک مراجعه نمایند. 

مدرک(۱)

زبان آموزان ذیل جهت گرفتن مدرک درخواستی خود به دفتر آموزش مراجعه نمایند.
۱.فرحناز مرادی                  ۲.زهرابحری
       ۳.زهراصالحی                            ۴. فاطمه میرزاده
   ۵. زینب زارعی                           ۶. محسن افخمی
   ۷. امیرحسین کارگر                   ۸. حسین فلاح
 ضمناً ، زبان آموزانیکه درخواست مدرک مقطع دارند می توانند به سربرگ بالای وبسایت گزینه صدورمدرک مراجعه نمایند.