آشنایی با دوره غیر حضوری

– آشنایی با دوره (غیر حضوری)

آموزش غیر حضوری

آموزش غیرحضوری یا آموزش از راه دور معمولاً به شکلی از آموزش اطلاق می شود که در آن بخشی از
آموزش و یا تمام آن، خارج از فضای کلاس و بدون ارتباط حضوری دانشجو با مدرس ارائه شود. در چنین سیستم هایی مواد آموزشی در قالب هایی نظیر کتاب و جزوات چاپی، کتاب های الکترونیکی، صوت و تصویر ثابت و متحرک و … تهیه شده و از طریق رسانه های ارتباطی به فراگیر ارائه می شود.
زبان آموزان شرکت کننده در این دوره ها امکان می یابند تا آموزش هایی دارای استانداردهای مطابق با دوره های حضوری کانون زبان ایران دریافت کنند. محتوای آموزشی این دوره ها بر مبنای کتاب های آموزشی کانون زبان ایران است. همچنین امکان انتقال زبان آموز از سیستم حضوری به غیرحضوری وجود دارد.

هر ترم آموزش غیرحضوری و نیمه حضوری حدود ۱/۵ ماه به طول می انجامد. زبان آموز نیمه حضوری باید با توجه به تقویم ترمی درکلاس های رفع اشکال شرکت نمایند. به دلیل الزامی بودن شرکت در کلاس های رفع اشکال، برای این کلاس ها نمره در نظر گرفته می شود.
نمره نهایی دوره با احتساب نمرات کلاس های رفع اشکال و امتحان پایان ترم (کتبی و شفاهی) مشخص میگردد. در صورتی که زبان آموز نمره قبولی دوره را کسب نماید می تواند در سطح بالاتر ثبت نام نماید. برای نمره کتبی کمتر از ۶۰ ، نمره نهائی محاسبه نمی شود.

نحوه محاسبه نمره دوره های غیرحضوری و نیمه حضوری

۱- دوره های نیمه حضوری 

نمره نهائی : % ۶۰ نمره امتحان کتبی + % ۴۰ نمره شفاهی
نمره شفاهی : % ۳۰ نمره کلاسی + % ۷۰ نمره امتحان شفاهی
تبصره ۱: در صورتی که زبان آموز در یک کلاس رفع اشکال شرکت نکند، کل نمره کلاسی را از دست می دهد ولی مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم می باشد.
تبصره ۲: در صورتی که زبان آموز در هر دو کلاس رفع اشکال حضور نداشته باشد، مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم نمی باشد.

دوره های غیرحضوری

نمره نهائی : % ۶۰ نمره امتحان کتبی + % ۴۰ نمره امتحان شفاهی