ساعت کاری

ساعت کارمرکز (ترم تابستان 98):روزهای شنبه – یکشنبه -سه شنبه وچهارشنبه ازساعت 12 ظهرالی 20 شب ودرروزهای دوشنبه و پنجشنبه ازساعت 8.30 صبح الی 16 بعدازظهرمیباشد.