جبرانی کلاس روز های دوشنبه و پنج شنبه

به اطلاع والدین و زبان آموزان می رساند جبرانی کلاسهای دوشنبه و پنج شنبه روز جمعه مورخ98/3/3 می باشد.

ساعت اول   ⇐   از ساعت 8 صبح لغایت 9:30

ساعت دوم  ⇐   از ساعت 9:45 لغایت 11:15

ساعت سوم⇐   از ساعت 11:30 لغایت 13