پرداخت شهریه اینترنتی سری دوم

قایل توجه زبان آموزان و والدین گرامی :
زبان آموزان محترم با در دست داشتن شماره زبان آموزی و رمز عبور  ( جهت پرداخت شهریه اینترنتی ،
سری دوم به آدرس : www.ilireg.ir
از ساعت 16 عصر جمعه 96/09/24 لغایت ساعت 12 روز  سه شنبه 96/10/12مراجعه نمایند.