تعطیلی کلیه کلاسهای روز سه شنبه

با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها درنوبت عصر مورخ 96/09/21 ، کلاسهای امروز سه شنبه کانون زبان  در شهر کرمان تعطیل میباشند و جبرانی این کلاسها در صورت عدم اعلام تعطیلی پنجشنبه مورخ  96/09/23 از سوی ستاد بحران استان در روز پنجشنبه  23آذر ماه

ساعت اول 9:30 -8     

ساعت دوم  11:15 -9:45   

ساعت سوم   13 -11:30

برگزار خواهدشد و امتحان پایان ترم براساس برنامه سابق در روز جمعه مورخ 96/09/24  در زمانهای

ساعت اول 9:30 -8  

ساعت دوم  11:15 -9:45    

ساعت سوم   13 -11:30

برگزار خواهد شدو هرگونه تغییر احتمالی آتی ، در اطلاعیه بعدی اعلام می شود