جابجایی شعبه

شعبه خواجو از ابتدای ترم بهار 97 به ابتدای جاده تهران، جنب بانک ملی شعبه آزادی منتقل میشود. و به شعبه آزادی تغییر نام میدهد

کلیه کتب در همان شعبه توزیع میگردد، هزیه کتاب را از طریق سایت ، قسمت واریز شهریه واریز کنید رسید را بهمراه خود داشته باشید