ساعت برگزاری کلاس مرکز آزادی در ماه مبارک رمضان

ساعت اول از ساعت 14

ساعت دوم از ساعت 16

ساعت سوم از ساعت 18

این تغیر در ساعت شروع کلاس به دلیل عدم برخورد ساعت آخر کلاس ها با زمان افطار است