انتخاب سرویس اینترنت مناسب برای مرکز آموزشی

شرکت

ارائه دهنده سرویس

یک کاربر دو یا سه کاربر چهار و پنج کاربر شش ، هفت و هشت کاربر
شاتل  

*نام سرویس : Fair 1024

*سرعت پایه : 1024Kbps

*دوره سرویس : یک ساله

*مجموع آستانه مصرف منصفانه : 480 GB

*ترافیک بین الملل : GB240

*هزینه دوره : 000/216 تومان

 

 

*نام سرویس : Fair 2048

*سرعت پایه : Kbps2048

*دوره سرویس : یک ساله

*مجموع آستانه مصرف منصفانه :GB780

*ترافیک بین الملل : GB390

*هزینه دوره : 000/270 تومان

 

 

*نام سرویس : Fair 3072

*سرعت پایه : Kbps3072

*دوره سرویس : یک ساله

*مجموع آستانه مصرف منصفانه :GB900

*ترافیک بین الملل : GB450

*هزینه دوره : 000/378 تومان

 

 

*نام سرویس : Fair 4096

*سرعت پایه : Kbps4096

*دوره سرویس : یک ساله

*مجموع آستانه مصرف منصفانه :GB1920

*ترافیک بین الملل : GB960

*هزینه دوره : 000/432 تومان

 

مخابرات

PostPaid

 

*سرعت پایه : 1 Mbps

*دوره سرویس : یک ماهه

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی : GB100

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل : GB25

*هزینه دوره : 000/20 تومان

 

 

*سرعت پایه : 2 Mbps

*دوره سرویس : یک ماهه

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی : GB160

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB40

*هزینه دوره : 000/25 تومان

 

 

*سرعت پایه : 3 Mbps

*دوره سرویس : یک ماهه

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی : GB200

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB50

*هزینه دوره : 000/35 تومان

 

*سرعت پایه : 4 Mbps

*دوره سرویس : یک ماهه

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی : GB240

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB60

*هزینه دوره : 000/40 تومان

 

مخابرات

PrePaid

 

*سرعت پایه : 1 Mbps

*دوره سرویس : یک ساله

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی : GB1200

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB300

*هزینه دوره : 000/212 تومان

 

 

*سرعت پایه : 2 Mbps

*دوره سرویس : یک ساله

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی: GB1920

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB480

*هزینه دوره : 000/264 تومان

 

 

*سرعت پایه : 3 Mbps

*دوره سرویس : یک ساله

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی: GB2400

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB600

*هزینه دوره : 000/370 تومان

 

 

*سرعت پایه : 4 Mbps

*دوره سرویس : یک ساله

*آستانه FUP براساس ترافیک داخلی: GB2880

*آستانه FUP براساس ترافیک بین الملل :GB720

*هزینه دوره : 000/420 تومان

 

 

  • منظور از آستانه مصرف منصفانه ماهانه ، میزان تبادل ترافیک مجاز (دریافت و ارسال) در یک ماه است . لازم به توضیح است که در سرویس های چند ماهه نیز آستانه مصرف منصفانه به صورت ماهانه محاسبه می شود و هنگام عبور از آستانه مصرف منصفانه ، امکان استفاده از آستانه مصرف منصفانه ماه های آتی وجود ندارد .
  • کاربر می تواند به اندازه یک دوم میزان مصرف منصفانه را برای ترافیک بین الملل استفاده کند . همچنین ، امکان استفاده ی ترکیبی از ترافیک بین الملل و داخلی وجود دارد ؛ به گونه ای که کاربر قادر خواهد بود همه ترافیک سرویس خود را برای ترافیک داخلی مصرف کند .
  • منظور از آستانه FUP ، حداکثر حجم مصرفی مشترک در یک ماه برای پهنای باند مشخص شده می باشد . ترافیک های ارایه شده در FUP برای ترافیک داخلی و بین الملل ، به صورت کلی می باشند . بطور مثال مشترک پهنای باند 1 مگابایت می تواند کلیه حجم FUP خود را ترافیک داخلی به میزان 100 گیگا بایت مصرف نماید و یا کل آن را به میزان 25 گیگابایت ترافیک بین الملل مصرف نماید . در صورتی که مشترک ترکیبی از ترافیک داخلی و بین الملل را استفاده نماید ، محاسبه ترافیک بین الملل وی با ضریب 4 از ترافیک داخلی صورت میگیرد . بطور مثال در صورت مصرف یک گیگابایت بین الملل ، 4 گیگابایت داخلی برای وی محاسبه می شود .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.