مقررات آموزشی و انضباطی

بسمه تعالی

  مقررات آموزشی   “

– شرط سنی ورود برای متقاضیان یادگیری زبان انگلیسی در بخش بزرگسالان حداقل ۱۴ سال تمام یا پایان سال دوم راهنمایی و در بخش نوجوانان حداقل ۱۱ سال تمام یا پایان سال چهارم ابتدایی و در بخش کودکان ۸ سال، پایان اول ابتدایی می باشد .

مراحل پذیرش متقاضیان :

۱- دریافت فرم آزمون تعیین سطح .

۲- پرداخت هزینه آزمون .

۳- شرکت در آزمون تعیین سطح ( شامل دو مرحله کتبی و شفاهی ) .

تبصره : متقاضیان شرکت در کلاس مکالمه ویژه ( CC) از شرکت در آزمون کتبی تعیین سطح معاف می باشند ، لکن در آزمون مصاحبه الزاما” می بایستی شرکت نمایند .

۴- واریز شهریه ثبت نام از طریق اینترنت به شماره حساب مربوطه .

۵- مراجعه به موقع به سایت کانون جهت انتخاب کلاس و تهیه کتاب طبق برنامه فروش کتاب.

وقفه تحصیلی :

ایجاد فاصله میان دو ترم تحصیلی که پیوستگی آموزش را برهم می زند وقفه تحصیلی نامیده می شود و به سه دسته مجاز ، غیرمجاز و اجباری تقسیم می شود .

وقفه مجاز :

استفاده از مرخصی های مجاز و پیش بینی شده در فواصل ترم های آموزشی توسط زبان آموزان ، وقفه مجاز تحصیلی نامیده می شود که در بخش بزرگسالان بشرح ذیل می باشد .

 • قبول شدگان در سطوح آموزشی سطح EL 3
 • قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع  Pre intermediate (Pre 1  ، Pre 2 ، Pre 3 )
 • قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع Intermediate  ( Inter 1 ، Inter 2 ،( Inter 3
 • قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع Intermediate High ( Hi 1 ، Hi 2 ، Hi 3 )
 • قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع Advanced ( AD 1 ، AD 2 ، AD 3 )

توضیح : هر زبان آموز طی تحصیل در مقاطع ردیف ۲ الی ۵ فقط یک وقفه تحصیلی مجاز دارد که می تواند این وقفه را در بین سطوح آموزشی یک مقطع و یا بعد از اتمام آخرین سطح آموزشی آن مقطع مورد استفاده قرار دهد و وقفه های مجاز تحصیلی قابل ذخیره شدن نمی باشد .

وقفه غیرمجاز :

هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده فوق باشد وقفه تحصیلی غیرمجاز و یا ترک تحصیل تلقی می شود .

– زبان آموزان گروه بزرگسالان طی گذراندن سطوح  B1  ، B 2 ،B3  ، EL 1 ،  EL 2 ،  EL 3 نمی توانند وقفه تحصیلی داشته باشند .

– زبان آموزان گروه نوجوانان مجاز نیستند قبل از پایان هر مقطع وقفه تحصیلی داشته باشند .

وقفه اجباری :

– در صورتیکه در یک یا چند سطح آموزشی کلاسی برای زبان آموزان ارائه نگردد ، مدیر مرکز آموزشی می تواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا ۲ دوره وقفه اجباری منظور نماید .

– زبان آموزان بخش انگلیسی که حداکثر سطح آموزشی آنان پایان مقطع High  ( High 3 ) تعریف شده است در صورتی که دایر شدن سطح Advanced  آنها بیش از دو ترم بطول بیانجامد ، مشروط بر اینکه در امتحان Junior شرکت کرده و مدارک آن را کسب کرده باشند ، مجازند در زمان تشکیل کلاس در همان سطح AD 1   ثبت نام نمایند .

زبان آموزان انتقالی :

زبان آموزی که مایل است تحصیل خود را در ترم فعلی و یا ترم های بعدی در مرکز دیگری ادامه دهد واین امر مورد قبول مدیران مراکز آموزشی مبداء و مقصد قرار گرفته و منجر به انتقال سوابق تحصیلی قبلی وی و ثبت نام در مرکز مقصد گردد زبان آموز انتقالی نامیده می شود .

شرایط انتقال :

 • انتقال زبان آموز مشروط بر گذراندن حداقل یک ترم با موفقیت در مرکز آموزشی مبداء .
 • زمان انتقال تا قبل از جلسه دهم است و زبان آموز انتقالی موظف است از جلسه یازدهم تا پایان ترم را در مرکز آموزشی مقصد بگذراند.

مراحل انتقال :

 • تکمیل فرم تقاضای انتقال توسط زبان آموز و ارائه آن به دفتر مدیریت مرکز آموزشی مبدا.
 • استعلام از مرکز آموزشی مقصد .
 • مرکز آموزشی مقصد موظف است پس از مراجعه به موقع زبان آموز و بر اساس توافق انجام شده و با توجه به امکانات ، شرایط ادامه تحصیل وی را فراهم کند .
 • فرد متقاضی پس از شروع به تحصیل در مرکز آموزشی مقصد زبان آموز آن مرکز محسوب و از مرکز آموزشی مبداء منفک می شود .
 • در صورتی که شهریه زبان آموز در مرکز مبداء واریز نشده باشد ، زبان آموز ، شهریه را به حساب مرکز آموزشی مقصد واریز می نماید .

زبان آموز میهمان :

زبان آموزی که مایل است حداکثر چهار جلسه مستمر در یک ترم را در مرکز آموزشی دیگری دنبال نماید و این امر مورد موافقت مدیران مراکز آموزشی مبداء و مقصد قرار گیرد زبان آموز میهمان نامیده می شود.

شرایط میهمان شدن :

 • میهمان شدن زبان آموز در طول یک ترم فقط برای دو بار یا دو مرکز مجاز می باشد .
 • زبان آموز مجاز نمی باشد که در یک مرکز آموزشی در یک کلاس دیگری در همان مرکز به عنوان میهمان حضور یابد .
 • مهمان شدن زبان آموزاز مرکزی به مرکز دیگر در محدوده یک شهر مجاز نمی باشد .
 • زبان آموز می تواند برای امتحان پایان ترم نیز در مرکز آموزشی دیگری میهمان شود .

وظایف زبان آموزان در امتحان نهائی :

 • حضور به موقع در جلسه امتحان و صرفا” در کلاس خود .
 • همراه داشتن کارت کلاسی و وسایل مورد نیاز از قبیل مداد ، مدادپاک کن ، مدادتراش .
 • همراه نداشتن وسایل اضافی ( ساک ، کیف ، جزوه درسی ، تلفن همراه و ….. )
 • استفاده از مداد مشکی برای پاسخگویی به سؤالات .
 • علامت نزدن روی سؤالات امتحانی .
 • تکمیل نمودن مشخصات مندرج در پاسخنامه اعم از نام ، نام خانوادگی ، کد زمانبندی ، سطح ، نام مدرس ، شماره برگه سؤالات امتحانی و فرم
 • تحویل همزمان سؤالات و پاسخنامه

((  مقررات انضباطی  ))

  حضور و غیاب:

– زبان آموز باید بر اساس اطلاعات مندرج در کارت خود در سطح و کلاس تعیین شده حضور یابد .

– زبان آموز به هر دلیلی در کلاسی غیر از کلاس تعیین شده حضور یابد غایب محسوب می شود

– زبان آموز باید رأس ساعت مقرر در کلاس حاضر شود .

– تأخیر در حضور و تعجیل در خروج موجب اختلال در کلاس می شود ، بنابراین هر ۴ جلسه تأخیر یا تعجیل تا ۱۵ دقیقه برابر یک جلسه غیبت محسوب می شود .

– تأخیـر درحضـور و تعجیل در خروج چنانچه بیـش از ۱۵ دقیقه باشد معـادل یک جلسه غیبت محسوب می شود .

– تعجیل در خروج از کلاس برای زبـان آموزان کمتر از ۱۸ سال فقط با هماهنـگی قبلی با مسئول مرکز یا مسئول امـور زبان آموزان و حضور پدر یا مادر زبان آموز امکان پذیر می باشد .

– در صورتی که تعداد غیبت ها به هر دلیلی از ۴ جلسه بیشتر شود زبان آموز مجـاز به شرکت در جلسات آموزشی می باشد ولی از شرکت در آزمون پایان ترم محروم می شود .

وضعیت ظاهر و پوشش زبان آموزان :

– لباس زبان آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ، ساده و متناسب با شئون یک مرکز آموزشی دولتی باشد .

– وضعیت ظاهری زبان آموزان باید متناسب با شئون یک مرکز آموزشی دولتی و فاقد هرگونه آرایش تند باشد .

– پوشش مورد پذیرش خواهران شامل :

الف ) چادر ، مانتو ، مقنعه ، جوراب و شلوار

ب ) مانتو ، مقنعه ، جوراب و شلوار می باشد .