جبرانی کلاسهای مربوط به روزهای سه شنبه و پنجشنبه

به اطلاع زبان آموزان عزیز می رساند

کلیه کلاس های سه شنبه و پنجشنبه

روز یکشنبه مورخ 98/06/03 در ساعت

کلاسی خودشان جبرانی دارند.

استثنائا”  کلاس استاد مرادی سطح

El 1 روز یکشنبه مورخ 98/06/03

به جای ساعت17/15 ساعت 19/15

دقیقه تشکیل می شود.

تغییر کلاس استاد پروازه مربوط به روزهای یکشنبه و چهارشنبه ( استثنائا” )

به اطلاع زبان آموزان عزیز می رساند

کلاس های استاد پروازه استثنائا” به

 جای چهارشنبه بعدازظهر در ساعت

صبح تشکیل می شود.

سطح Step 3 = روز چهارشنبه مورخ

98/05/30 ساعت 8/30 الی 10 صبح

سطح Move 2 = روز چهارشنبه مورخ

98/05/30 ساعت 11/30 الی 13 ظهر 

سطح Run 4 =روز چهارشنبه مورخ

98/05/30 ساعت 10 الی 11/30 صبح