پرداخت اینترنتی شهریه ترم بهار 97

بازه اول پرداخت اینترنتی

از 10 صبح چهارشنبه 96/12/02 الی 16 عصر 96/12/12

بازه دوم پرداخت اینترنتی

از 12 ظهر جمعه 96/12/18 الی 16 عصر یکشنبه 96/12/27

بازه سوم پرداخت اینترنتی

از 10 صبح چهارشنبه 97/01/15 الی 16 عصر یکشنبه 97/01/26

جدول ثبت نام اینترنتی ترم تابستان ۹۶

مقطع

زمان شروع

زمان پایان

Start,Primer,Step,Move

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۱

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Basic,Reach

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۳

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Pre Intermediate

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۵

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

High,Advanced,cc

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۷

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Run

شنبه

۹۶/۰۴/۰۳ساعت ۱۱

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ساعت ۱۷

Elementary

شنبه

۹۶/۰۴/۰۳ساعت ۱۳

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Intermediate

شنبه

۰۳/۰۴/ ۹۶ساعت ۱۵

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Race

شنبه

۹۶/۰۴/۰۳ساعت ۱۷

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ساعت ۱۷