تعطیلی کلاسهای شعبه

قابل توجه زبان آموزان و اولیای گرامی

با توجه به تعطیلی کلاسهای شعبه ، محتوای آموزشی جلسات برگزار نشده ی کانون زبان ایران در سایت قرار گرفته است . زبان آموزان گرامی می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام و پرداخت شهریه به آدرس ilireg.ir قسمت جلسات برگزار نشده ، به دریافت دروس باقیمانده و مطالعه آن بپردازند.

جدول ثبت نام اینترنتی ترم تابستان ۹۶

مقطع

زمان شروع

زمان پایان

Start,Primer,Step,Move

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۱

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Basic,Reach

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۳

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Pre Intermediate

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۵

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

High,Advanced,cc

جمعه

۹۶/۰۴/۰۲ساعت ۱۷

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Run

شنبه

۹۶/۰۴/۰۳ساعت ۱۱

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ساعت ۱۷

Elementary

شنبه

۹۶/۰۴/۰۳ساعت ۱۳

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Intermediate

شنبه

۰۳/۰۴/ ۹۶ساعت ۱۵

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷

Race

شنبه

۹۶/۰۴/۰۳ساعت ۱۷

سه شنبه

۹۶/۰۴/۰۶ساعت ۱۷