برنامه های آزمون آنلاین پایان ترم

آزمون زبان آموزان کلاسهای روزهای دوشنبه و پنجشنبه :

روز سه شنبه 98/03/28

آزمون زبان آموزان کلاسهای روزهای یکشنبه و سه شنبه:

روز چهارشنبه 98/03/29

آزمون زبان آموزان کلاسهای روزهای شنبه و چهارشنبه :

روز پنجشنبه 98/03/30

آزمون کتبی سطوح سوم مقاطع(pre3- high3…)  :

روز پنجشنبه 98/03/30 ساعت آزمون توسط مدرس اعلام میگردد.