گروه کودکان

آشنایی با بخش کودکان

بخش کودکان کانون زبان ایران در سال۱۳۸۳ با هدف آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان کودک تاسیس شد و در سال ۱۳۸۴ در راستای توسعه کمی و کیفی ، فعالیت خود را گسترش داد. بخش کودکان شامل مقطع پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی است.این بخش به دو صورت مراکزکانون زبان ایران و مراکز تحت نظارت کانون زبان ایران، زبان آموز می پذیرد.

مدت  دوره وتعداد جلسات

• یک ترم آموزشی شامل20جلسه آموزشی و یک جلسه ملاقات با والدین بوده و زمان هر جلسه 90 دقیقه می باشد.
• جلسه ملاقات با والدین در جلسه یازدهم هر ترم با حضور مربی و والدین و بدون حضور زبان آموزان برگزار می شود.
• کلاس ها دو روز در هفته به ترتیب شنبه / چهارشنبه، یکشنبه / سه شنبه و یا دوشنبه / پنجشنبه تشکیل می گردد.

شرایط مهمان :

۱- هر زبان آموز می تواند در هر ترم دو بار و حداکثر ۴ جلسه (یک نوبت چهار جلسه ای یا دو نوبت دو جلسه ای یا یک نوبت یک جلسه ای و یک نوبت سه جلسه ای ) در هر شعبه ای از شهرستان ها به عنوان زبان آموز مهمان در کلاس ها شرکت نماید.
۲زبان آموزباید به صورت حضوری وحداقل یک جلسه قبل ازعزیمت به شعبه مقصد نسبت به دریافت فرم میهمان اقدام نماید.
۳زبان آموز قبل از اقدام برای دریافت فرم مهمان باید خود با شعبه مقصد هماهنگی های لازم را جهت جلوگیری از هرگونه مشکلی بعمل آورد.
۴هزینه مهمان شدن بایدبه صورت اینترنتی پرداخت گردد.

مرخصی یا وقفه تحصیلی:

*الف – وقفه مجاز:

زبان آموزان گروه کودکان در پایان هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.

* توضیح: زبان آموز قبل از اتمام سطحstep4 مجاز به استفاده از وقفه نیست.

ب – وقفه غیر مجاز:

زبان آموزان گروه کودکان پس از ایجاد وقفه غیر مجاز در روند تحصیلی، فقط با شرکت در آزمون تعیین سطح مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.

وضعیت تحصیلی زبان آموزانی که افت تحصیلی مستمر دارند:

چنانچه زبان آموزی در سطوح آموزشی با در نظر گرفتن نمره مندرج در برگه گزارش به والدین، دارای افت تحصیلی قابل توجهی باشد، در پایان ترم روند ادامه تحصیل وی توسط مدرس زبان آموز با والدین به مشورت گذاشته می شود و در صورت موافقت والدین، زبان آموز می تواند دوره را تکرار نماید.

مواد آموزشی گروه کودکان:

مواد آموزشی کودکان شامل کتب زیر می باشد:

-An English Primer** (Student Book, Work Book, CD)
 (Up and Away in English 1** (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
 (Up and Away in English 2** (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
 (Up and Away in English 3** (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
 (Up and Away in English 4** (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
 (Jump Up 1** (Student Book + CD
 (Jump Up 2 **(Student Book + CD
 (Jump Up 3** (Student Book + CD
 (Jump Up 4** (Student Book + CD

مواد کمک آموزشی گروه کودکان:

• مجله Seesaw که به صورت فصلنامه منتشر می شود.
• کتابهای Up & Away Readers
• استفاده از Flash Card
• کتاب داستان Teti and Lumi
• کتاب داستان Teti’s Favorite
• سی دی Let’s Read Together

ارزشیابی آموزشی :

به دلیل پایین بودن سن زبان آموزان در این بخش و با بررسی هایی که توسط کارشناسان به عمل آمده است، با وجود سیستم نمره دهی همزمان با ارزشیابی مستمر، نظام ردی و قبولی در این گروه سنی وجود ندارد و در صورت درخواست والدین و یا نظر مدرس و نیاز زبان آموز، امکان گذراندن مجدد سطح توسط زبان آموز میسر است .
وضعیت تحصیلی زبان آموز در دو مرحله به اطلاع والدین رسانده می شود: نوبت اول در جلسه در جلسه یازدهم آموزشی ( پس از مرور دروس در نوبت اول ) و نوبت دوم پس از اتمام ترم ( پس از مرور دروس نوبت دوم ). اطلاع رسانی توسط برگه هایی که میزان توانایی زبان آموزان را به والدین نشان می دهد انجام می شود . این برگه ها حاوی اطلاعاتی در زمینه موارد آموزشی شامل مهارت های شنیدن، گفتن، خواندن، نوشتن، و موارد انضباطی شامل رفتار و منش، انجام تکالیف، غیبت ها و دیرکردها می باشد .
لازم به ذکر است فعالیت کلاسی(60% نمره) و نمره آزمون ها (40% نمره) را شامل می شود و در صورتی که نمره زبان آموز کمتر از 70 باشد، تکرار سطح، توصیه می شود.

 

شرایط انتقال از گروه کودکان به گروه نوجوانان :

• اتمام مقطع چهارم ابتدایی.
• تکمیل فرم مخصوص انتقال به گروه نوجوانان و تحویل آن به مرکز آموزشی محل تحصیل زبان آموز.
• شرکت در امتحان تعیین سطح کتبی و شفاهی.

تبصره: در صورتیکه زبان آموزی سطحJump4 را با موفقیت به اتمام رسانده ولی پایه چهارم ابتدایی را به پایان نرسانده باشد، صرفاً در صورتی که پایه سوم ابتدایی را تمام کرده باشد می تواند با شرکت در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی به گروه نوجوانان انتقال بیابد.