گروه بزرگسال

b

مقطع پایه  (Basic)
این مقطع شامل سه سطح B1 تا B3 می باشد. این سطوح از دوره های اولیه آموزش زبان انگلیسی بوده و در طی آن آشنائی فراگیران با ارکان ساختاری زبان انگلیسی و الفاظ مورد توجه خاص قرار می گیرد.
مقطع مبتدی (Elementary)
این مقطع شامل سه سطح El1 تا El3 می باشد و در طی این دوره ها تقویت دانش واژگانی و مهارت های چهارگانه مورد توجه قرار داده می‌شود.
مقطع پیش متوسطه (Pre-Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح Pre1 تا Pre3  می باشد.
مقطع متوسطه (Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح Inter1 تا Inter3 می باشد.
در سطوح Pre1 تا Inter3 متون بیشتر به منظور تقویت مهارت خواندن مورد استفاده قرار می‌گیرند و زبان آموزان با زبان انگلیسی رسمی مورد استفاده در متون مکتوب آشنا می‌شوند. در این سطوح تقویت مهارت های شنیدن و صحبت کردن مورد تاکید قرار گرفته و تقویت توانایی واژگانی زبان آموزان بخش مهمی از مواد آموزشی این سطوح را تشکیل می‌دهند.
مقطع فوق متوسطه (High Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح High1 تا High3 می باشد. سطوح High Intermediate عمدتا” به منظور تقویت دانش دستور زبانی زبان آموزان به طور کاربردی طراحی شده اند. در این مقطع آموزش مهارت نوشتن به صورت هدفمند و در سطح پیشرفته آغاز می‌گردد.
مقطع پیشرفته (Advanced)
این مقطع شامل سه سطح Ad1 تا Ad3می باشد. در این دوره ها مهارت خواندن در بالاترین شکل آن مورد توجه قرار می‌گیرد و زبان آموزان با اشکال مختلف متون از جمله متون ادبی آشنا می شوند.
تعداد جلسه های آموزشی :
تعداد جلسات آموزشی گروه بزرگسال در طول یک ترم تحصیلی ۲۱ جلسه ۱۰۵ دقیقه ای بوده که ۲۰ جلسه کلاسی و جلسه آخر امتحان فاینال می باشد .
شرایط مهمان :
۱- هر زبان آموز می تواند در هر ترم دو بار و حداکثر ۴ جلسه (یک نوبت چهار جلسه ای یا دو نوبت دو جلسه ای یا یک نوبت یک جلسه ای و یک نوبت سه جلسه ای ) در هر شعبه ای از شهرستان ها به عنوان زبان آموز مهمان در کلاس ها شرکت نماید.
۲- زبان آموزباید به صورت حضوری وحداقل یک جلسه قبل ازعزیمت به شعبه مقصد نسبت به دریافت فرم میهمان اقدام نماید.
۳- زبان آموز قبل از اقدام برای دریافت فرم مهمان باید خود با شعبه مقصد هماهنگی های لازم را جهت جلوگیری از هرگونه مشکلی بعمل آورد.
۴- هزینه مهمان شدن در شعبه مقصد از زبان آموز دریافت می گردد.
مرخصی یا وقفه تحصیلی :
الف – وقفه مجاز:
* مرخصی یا وقفه تحصیلی در بخش بزرگسالان تا قبل از سطح EL 3 امکان پذیرنمی باشد و زبان آموزان بعد از قبولی در سطح فوق می توانند از یک ترم مرخصی در هر مقطع استفاده نمایند.(البته به شرط قبولی در سطح فعلی و عدم ثبت نام در کلاس سطح بعدی خود)
* زبان آموزان بزرگسال در هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.( بین دو مقطع )
* زبان آموزانی که از مرخصی استفاده می نمایند باید برای ثبت نام دوره بعد به صورت حضوری به دفتر مرکز آموزشی خود مراجعه نمایند.
* در صورتی که زبان آموزان در بین دو مقطع از وقفه مجاز خود استفاده ننمایند، مجاز نخواهند بود درطول تحصیل در بین سطوح مقطع بعدی از وقفه تحصیلی استفاده نمایند. به عبارت دیگر وقفه تحصیلی قابل ذخیره نیست.
ب – وقفه غیر مجاز :
* ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده ذکر شده در قسمت بالا باشد وقفه تحصیلی غیر مجاز یا ترک تحصیل تلقی می شود. لذا شرایط ادامه تحصیل این دسته از زبان آموزان ملزم به گذشت یک ترم تحصیلی در کانون زبان و شرکت مجدد در آزمون ورودی می باشد.