مقررات کانون

قوانین آموزشی کانون

بسمه تعالی

قابل توجه زبان آموزان:

۱-تاخیر در حضور موجب اختلال در کلاس می شود بنابر این هر ۴ جلسه تاخیر تا ۱۵ دقیقه برابر با یک جلسه غیبت محسوب می شود.
۲-زبان آموزی که بیش از ۴ جلسه غیبت داشته باشد باید همان سطح را تکرار نماید.
۳ -اگر زبان آموز به هر دلیلی در کلاسی غیر از کلاس تعیین شده حضور یابد، غایب محسوب می شود.
-۴ تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه به منزله یک جلسه غیبت محسوب می گردد.
۵- چنانچه تعداد غیبت ها از ۴ جلسه بیشتر شود زبان آموزان از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم می شوند ،ولی مجاز به شرکت در جلسات آموزشی کلاسها می باشند.
۶-لباس زبان آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ساده، و دارای ظاهری آراسته و متناسب با یک مرکز آموزشی باشد.
۷-همراه داشتن کارت کلاسی زبان آموزان در طول ترم و ثبت نام ترم بعد الزامی می باشد.
۸-قبل از فاینال ها تاریخ ثبت نام اینترنتی مشخص و بر روی درهر کلاس نصب می شود.
۹-زبان آموزان مبلغ شهریه ترم بعد راتا قبل از فاینال بصورت اینترنتی واریزو رمز عبور خود رااز سایت دریافت نموده وبه تاریخ ثبت نام های اینترنتی نیز توجه نمایند.
۱۰-وجه واریزی اینترنتی جهت شهریه حتما باید با شماره زبان آموزی وشماره ملی انجام شود.
۱۱-زبان آموزان باید به مبلغ واریزی شهریه در تابلوی اعلانات دقت نمایند.
۱۲-زبان آموزانی که نمره پایانی (فاینال)آنها زیر ۶۰ باشد طبق مقررات آموزشی کانون، فعالیت کلاسی آنها محسوب نمی شود.
۱۳-تعجیل در خروج از کلاس برای زبان آموزان فقط با هماهنگی با مسئول دفتر و ولی زبان آموزان امکان پذیراست.
۱۴- زبان آموزان از آوردن وسایل الکترونیکی (موبایل، تبلت و …) در طول جلسه کلاس جدا خودداری نمایند.
۱۵- مراجعه کنندگان باید رعایت ادب و احترام را نسبت به مسئول مرکز آموزشی، کارکنان و مدرسان داشته باشند.