برنامه کلاسی ترم پاییز1400 استان هرمزگان

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی

ترم پاییز 1400

بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید

    برنامه کلاسی    واحد خواهران    گروه بزرگسالان
  برنامه کلاسی     واحد خواهران    گروه نوجوانان
برنامه کلاسی     واحد خواهران    گروه کودکان
برنامه کلاسی     واحد برادران      گروه بزرگسال
برنامه کلاسی    واحد برادران     گروه نوجوانان
برنامه کلاسی    واحد  برادران     گروه کودکان

راهنمای آزمون فاینال تمامی گروه ها و سطح AD.3

راهنمای آزمون فاینال تمام گروه ها

( نوجوانان به جز سطح Start و  به جز تمامی گروه کودکان )

جهت اطلاع  بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید

راهنمای آزمون AD.3

راهنمای آزمون تمام گروه ها

 **سطح Start و گروه کودکان آزمون فاینال ندارند **

برنامه کلاسی ترم تابستان 1400 استان هرمزگان

 

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی

ترم تابستان 1400

بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید

    برنامه کلاسی    واحد خواهران    گروه بزرگسالان
  برنامه کلاسی     واحد خواهران    گروه نوجوانان
برنامه کلاسی     واحد خواهران    گروه کودکان
برنامه کلاسی     واحد برادران      گروه بزرگسال
برنامه کلاسی    واحد برادران     گروه نوجوانان
برنامه کلاسی    واحد  برادران     گروه کودکان

برنامه کلاسی ترم بهار1400 استان هرمزگان

لطفا جهت مشاهده برنامه کلاسی
ترم بهار 1400
بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید.
       برنامه کلاسی    واحد خواهران    گروه بزرگسالان
  برنامه کلاسی     واحد خواهران    گروه نوجوانان
برنامه کلاسی     واحد خواهران   گروه کودکان
برنامه کلاسی     واحد برادران    گروه بزرگسال
برنامه کلاسی    واحد برادران    گروه نوجوانان
برنامه کلاسی      واحد  برادران    گروه کودکان