قابل توجه زبان آموزان گروه بزرگسال سطح Elementary 1

 

1_بعلت تغییر کتاب این سطح صرفاً در استان تهران ، زبان آموزان مجاز به مهمان شدن در دوره پاییز 96 به هیچ یک از مراکز آموزشی استان تهران نیستند .

2_ زبان آموزان این مقطع جهت انتقالی ترم پاییز 96 به استان تهران ، صرفاً مجازند در ابتدای ترم به مراکز تهران انتقال یابند  و پس از آغاز ترم انتقال به هیچ وجه امکان پذیر و مجاز نخواهد بود .